‘Millenials hebben impact op het hoogste belissingsorgaan’

Jongeren onder 35 jaar krijgen nog te weinig de kans om hun visie op bedrijven te geven. Millennial boards zijn een impactvolle en laagdrempelige manier om hun kijk tot in de bestuurskamer te brengen.

Millennials zijn samen met Gen Z onze jongste werknemers en consumenten. Zij houden van fun, willen snelle bediening, maar ook de ruimte om zich te ontplooien. Werken in teams, diversiteit en inclusie, duurzaamheid en sociale impact behoren tot hun dagelijkse leefwereld. Wat zij vanzelfsprekend vinden komt uit een ander referentiekader dan dat van voorgaande generaties. Stemt wat zij belangrijk vinden overeen met de visie die bij u op de bestuurstafel ligt? Vinden jongeren uw bedrijf makkelijk terug? Heeft uw bedrijf een missie die hen aanspreekt? Misschien verschilt hun perceptie van wat door marketing of HR wordt uitgewerkt? Dit kan een millennium board u vertellen.

Het concept

Millennial boards zijn niet-uitvoerende raden van jongeren tussen 25 en 35 jaar die samenzitten met de top van een bedrijf. Zij geven hun visie op thema’s die met hun doelgroep en de business te maken hebben. Het zijn “shadow boards” met de klemtoon op leeftijd. De benaming “millennium board” ligt niet vast. Vele benamingen zijn mogelijk, ook als mini branding binnen het bedrijf zelf.

Onderzoek door het Centre for Excellence in Strategic Talent Management aan Vlerick leert dat 5 procent van de ondervraagde Belgische bedrijven of organisaties een shadow board hebben. Zowat 26 procent zegt soortgelijke initiatieven te nemen, zoals programma’s voor young potentials, al dan niet via mentoring, of ideeën laten opborrelen binnen de organisatie. Millennial boards sluiten hier perfect bij aan. Een millennium board zorgt ervoor dat de leefwereld van jongeren kan worden meegenomen in strategische beslissingen door het bedrijf. De millennial board wordt naar keuze ingevuld. De ideale mix is een combinatie van millennials uit het bedrijf en millennials die extern worden aangezocht.

Waarom een millennial board inroepen?

Charles Staelens, een millennial, schreef er als laatstejaarsstudent Netwerkeconomie aan Howest (Kortrijk) zijn Bachelorproef over. Hij ontdekte dat er voor België weinig literatuur bestaat over dit thema. De bedrijven die ermee aan de slag gaan zijn moeilijk te vinden en nog schaars. Charles nam contact op met Stella P., expert in het samenstellen van kwalitatieve raden van bestuur en advies. Dit resulteerde in millennial boards binnen twee mooie Vlaamse bedrijven, die heel wat impact genereerden.

Millennial boards worden samengesteld omdat bedrijven de business willen aftoetsen met de stem van jongeren. Dit kan gebeuren in verband met rekrutering of op het moment dat het bedrijf ervaart dat een zakelijk aanbod niet (meer) goed aansluit bij de huidige markt.

Een nieuwe generatie staat garant voor een frisse blik. De millennial board fungeert als klankbord. De jongeren stappen onbevangen binnen om vanuit hun leefwereld te spreken. De inzichten van millennials kunnen bijzonder waardevol zijn voor bedrijven, die mogelijk hun visie of aanpak moeten bijsturen. De populariteit van Tiktok bijvoorbeeld dwingt bedrijven ertoe hun digitale marketingstrategie te herzien. De inzichten van jongere medewerkers dringen nog niet voldoende door tot de bestuurlijke cockpit. Vandaag zijn er in bedrijven nog te weinig mogelijkheden om de kloof tussen het beslissingsorgaan en jongeren te dichten. Een millennial board is een ideale manier om stappen in de juiste richting te zetten.

Concrete impact

Bedrijven hebben een millennial board omdat:

 • zij de neus beter in de wind willen steken rond relevantie of trends.
  Het bedrijf kan thema’s aftoetsen zoals digitale disruptie en marketing, rekrutering, managementstijl, diversiteit en inclusie, duurzaamheid.
 • zij nog meer diverse stemmen willen horen.
  Digitale competenties zijn niet bij elke bestuurder aanwezig. Soms kan groepsdenken een aparte visie in de weg staan. Millennials kunnen zaakvoerders een echte schok bezorgen met hun weging van topics, zoals diversiteit en inclusie even belangrijk vinden als profitability.
 • het een krachtige manier is om aan talent management te doen.
  Millennials kunnen leren uit die interactie, zich beter oriënteren binnen het bedrijf waar zij al werken en contacten leggen.
 • het de betrokkenheid van medewerkers verhoogt. Wanneer medewerkers hun visie mogen delen, kunnen zij echte ambassadeurs voor het bedrijf worden.
 • zij in de war for talent jongeren willen aantrekken en houden. Weten dat er naar jongeren wordt geluisterd kan een werkplek aantrekkelijk maken voor jongeren.

 

Diversiteit

Bedrijven leveren inspanningen om het management en besturen gevarieerder te maken. “We zien de samenstelling mooi evolueren en veranderen.” zegt Tessa Dugardin, Co-CEO en owner van Stella P. “Toch kunnen raden nog klassiek zijn en dan is een millennial board een manier om er diversiteit en inclusie in te brengen”, meent Charles Staelens.

Hoe diversiteit wordt ingevuld, evolueert voortdurend. Vroeger betekende dit een streven naar een evenwicht tussen mannen en vrouwen, wat leidde tot quota. Diversiteit betekent ook variatie in leeftijd en culturele achtergrond. Hier is er voor bedrijven nog veel werk aan de winkel. De stem van jonge of cultureel diverse consumenten komt nog te weinig aan bod.

België kent bovendien een arbeidsmarkt met veel openstaande vacatures. Bedrijven moeten vissen uit een krappe vijver. Jongeren kennen en bereiken wordt steeds belangrijker, nu de baby boomer-generatie afzwaait.

Twee cases

Diversiteit was een sleutelwoord in de samenstelling van de millennial boards in twee bedrijven. Stella P en Staelens kozen profielen voor de externe leden die divers waren qua leeftijd, gender, expertise en culturele achtergrond. De door de bedrijven geselecteerde interne leden kwamen samen met de externe millennials. Charles Staelens nam de rol van voorzitter op. Vooraf werd bij de bedrijven gecapteerd wat zij als een worsteling ervaren. In beide gevallen waren er voldoende redenen om een millennial board in te roepen. Er werd gewerkt met vragen vanuit het bedrijf, maar Stella P en Charles Staelens droegen extra agendapunten aan.

Voorbeeld 1: Dakmaterialen en de war for talent
Soort bedrijf: producent-distributeur van dakmaterialen, met dakwerkers als klanten.

Samenstelling millennial board: jongeren van het bedrijf en externe leden, samen met de zaakvoerder en de COO.

Voornaamste motief voor een millennial board: war for talent. Hoewel het bedrijf een goede leerplek is, vindt het niet voldoende medewerkers. Ook jongere werknemers trekt het onvoldoende aan: “wij kunnen hen moeilijk bereiken”. Hoe diversiteit en inclusie aanpakken?

Accenten millenial board:

 • Weging thema’s: duurzaamheid, diversiteit en inclusie, evenwicht tussen werk en vrije tijd. Het potentieel van personen met migratieachtergrond. Over zoiets banaals als het bouwverlof verschuift de perceptie bij jongeren, die liever kiezen wanneer zij op vakantie gaan.
 • Digitale marketing: “Wij vinden jullie gewoon niet”. Dat het bedrijf een leerplek is vinden de jongeren positief, maar “dit blijkt helemaal niet uit jullie digitale profiel”

Reactie bedrijf: doet weinig aan digitale marketing, maar concludeerde dat het daar werk van moet maken om jongeren beter met hun leerinitiatieven te bereiken.

Voorbeeld 2: JBC en perceptie
Soort bedrijf: moderetailer JBC.

Samenstelling millennial board: jongeren van het bedrijf en externe leden, samen met zaakvoerders Ann en Bart Claes.

Voornaamste motief voor een millennial board: vragen over doelpubliek JBC en koopgedrag algemeen. “Wil je nog kopen in een gezinswinkel?” Vragen rond rekrutering, duurzaamheid en inclusie.

Accenten millennial board:

 • Tweedehandskledij in winkelhoeken: “Wow, ik wist niet dat jullie dit al deden”
 • Etnisch diverse perceptie: iemand vond de JBC-winkel aan de Meir “zo imposant en mooi aangekleed” dat de winkel “wel duur moest zijn”, terwijl dit niet zo is.

Reactie bedrijf: waardevolle feedback die doet nadenken. Hoe komt het dat wij zo gepercipieerd worden? Noden komen “recht vanuit de doelgroep”.

Millenial board-ready?

De bedrijven vonden de sessies vruchtbaar. Door het opzetten van een millennial board maken bedrijven hun raad van bestuur niet overbodig, maar krijgen zij een onderbouwd inzicht in aspecten van de business. Typisch vernemen bedrijven dingen die ze al weten, maar ook dingen waarvan ze niet wisten dat er zo’n groot belang door jongeren wordt aan gehecht of die zij helemaal niet hadden verwacht. Met pertinente inzichten kunnen zij voort.
De jongeren waren er vooral over te spreken dat de bedrijven zo ontvankelijk waren voor hun advies. Zij waren ook verrast hoe goed bedrijven bepaalde zaken reeds oppakken. Eveneens waren zij bereid dit nog eens te herhalen. Herhaling kan een nog betere boarddynamiek opleveren. Eens de groepssfeer gecreëerd en het bedrijf gekend, wordt het mogelijk om een nog meer diepgaande discussie te voeren.

Charles Staelens en Tessa Dugardin hopen dat nog meer bedrijven openstaan voor de visie van jongeren. “Dit is een leuk alternatief om op een gefundeerde manier de stem van de maatschappij op beslissingsniveau te laten doordringen”, zegt Dugardin. “Ik zie rond mij zoveel jonge mensen met inspirerende ideeën, waaruit traditionele bedrijven zoveel kunnen leren”, besluit Staelens. “Dit is enorm waardevol voor change management of innovatie.”

Literatuur

Vandenbroucke, D.Buyens, S.Quataert, K.Dewettinck, Shadow Boards in Talent Management. A Promising Avenue to Maximise Young Potential (whitepaper). Vlerick Business School, April 2022.

Auteur: Aagje Van Cauwelaert

Geschreven door De Bestuurder.